Kurskatalog

Kurs  
Kurs

A Model of Human Occupation - Seminariedag

Online
Sveriges Arbetsterapeuter hade en seminariedag om MOHOs utveckling, användning och framtid i en svensk kontext. Se tre filmer från dagen

ADL-Taxonomin® för personer med psykisk funktionsnedsättning

ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå. Instrumentet är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga.

AHA - Assisting Hand Assessment

AHA är ett test som bedömer och beskriver hur effektivt barn/ungdomar med unilateral CP eller plexusskada använder sin påverkade arm/hand i tvåhandsaktiviteter. Testet kan användas med barn i åldrarna 18 månader till 18 år

AMPS

Sveriges Arbetsterapeuter ger inte kurser i AMPS utan vi hänvisar till Trestjärnan.

Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

Nästa tillfälle startar: 27 april, 2018

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

CO-OP - The Cognitive Orientation to Occupational Performance Approach

CO-OP är en klientcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att genom problemlösnings- och kognitiva strategier klara att processa en aktivitet från start till mål.

CO-OP (Tidigare Nätverksdag) Metodstöd för klinisk implementering

Nästa tillfälle startar: 24 april, 2018

Syftet med dagen är att få metodstöd för att fördjupa rollen som CO-OP terapeut samt dela erfarenheter om implementeringen av CO-OP i kliniskt arbete.

COPM Canadian Occupational Performance Measure

COPM är ett individualiserat instrument som är utformat i syfte att upptäcka förändringar i en klients självrapporterade aktivitetsutförande över tid. COPM är tänkt att användas vid början av en kontakt för att sätta mål och upprepas efter en lämplig tid för att fastställa förändring och resultat.

Digital kompetens och arbetsterapi - Temadag

Online
En kostnadsfri onlinekurs för dig som vill veta mer om de möjligheter och hinder som den ökade digitaliseringen i samhället innebär och vad det innebär för arbetsterapeuten i sitt arbete.

DOA Dialog om arbetsförmåga

Dialog om arbetsförmåga (DOA) är ett självskattningsinstrument som är ett stöd för person och bedömare (vanligen leg. arbetsterapeut) i utredning av arbetsförmåga och arbetslivsinriktade insatser.

Ergonomi Praktiskt tillämpning av ergonomi för arbetsterapeuter

Nästa tillfälle startar: 19 april, 2018

Under praktisk aktivitet lära sig se, känna och förstå olika ergonomiska aspekter i den egna kroppen för att kunna förmedla till andra.

Facklig fortsättningskurs i lön, Stockholm

Nästa kurstillfälle planeras till, 25 oktober 2018

För att kunna söka kursen måste du ha gått Facklig grundkurs.

KursFacklig kurs

Facklig grundkurs, Göteborg

Göteborg, 6-7 mars 2018

Vår fackliga grundkurs riktar sig till dig som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter och ny som förtroendevald på en arbetsplats inom kommun eller landsting/region.

KursFacklig kurs

Facklig grundkurs, Stockholm

Stockholm, 18-19 oktober 2018

Vår fackliga grundkurs riktar sig till dig som är ny som förtroendevald på en arbetsplats på kommun eller landsting/region.

KursFacklig kurs

Ha Koll! – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter.

Kursen riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga.

KaTid - Nätverksträff

Nästa tillfälle startar: 4 maj, 2018

Erfarenhets- och kunskapsutbyte för utbildade KaTid-bedömare.

KaTid. Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

Nästa tillfälle startar: 26 mars, 2018

KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år.

PRPP Perceive, Recall, Plan, Perform

PRPP är ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument. Instrumentet inriktar sig på patientaktivitet och är ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning.

ReDO™ Kommunikationsplattform för certifierade arbetsterapeuter

Online
Kommunikationsplattform för arbetsterapeuter certifierade i ReDO™- metoden. Alla arbetsterapeuter som är certifierade i metoden kommer att får inbjudan med kod för att kunna ta del av plattformen. Inbjudan kommer att skickas under november månad.

ReDO™-metoden - Certifiering för tidigare Vardagsreviderare

Har du gått Vardagsrevidering och vill certifiera dig enligt ReDO™-metoden?

ReDO™-metoden, Göteborg

Nästa tillfälle startar: 12 april, 2018

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO™-metoden.

ReDO™-metoden, Stockholm

Nästa tillfälle startar: 14 november, 2018

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO™-metoden.

Sensory Processing Measure (SPM)

Nästa tillfälle startar: 19 mars, 2018

SPM är bedömningsinstrument som används för att utreda problem hos barn i låg- och mellanstadieåldern gällande bearbetning av sensorisk information, aktivitetsutförande och socialt deltagande. SPM används för att öka förståelsen för sensoriska svårigheter, vilka kan leda till inlärningssvårigheter eller svårigheter att utföra dagliga aktiviteter.

Sensory Processing Measure (SPM) - Nätverksträff

Nästa tillfälle startar: 7 maj, 2018

Sveriges Arbetsterapeuter och Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA) anordnar i samverkan en nätverksträff i syfte att utbyta kunskaper och erfarenheter kring användandet av SPM. Programmet kommer att ha fokus på klinisk tillämpning, fallbeskrivningar och diskussioner kring åtgärder.

Specialistutbildningen

Nästa tillfälle startar: 14 maj, 2018

Sveriges arbetsterapeuter anordnar kursen "Yrkesrollen som specialist"

Tree Theme Method® (TTM)

Nästa tillfälle startar: 26 september, 2018

TTM bygger på teorier om aktivitetens betydelse för hälsa, skapande aktivitet och livsberättelse i ett aktivitetsperspektiv. Metoden innebär i korthet att klienten använder skapande aktivitet och livsberättelse som utgångspunkt för att kunna vara aktiv och utveckla olika strategier för framtiden.

Underlätta vardagen med teknikstöd

Online
En gratis online utbildning som ger dig kunskap om hur teknik kan underlätta vardagen för personer med nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga. Du blir tryggare vid bedömning, förskrivning och rekommendation av olika typer av teknik.

Utbildningsdagar för lokala ombudsmän och arbetsmiljöstrateger

Stockholm, 13-14 september 2018

KursFacklig kurs

Önskemål om kurs

Finns det behov av en kurs inom ditt område? Tipsa oss om vad.