Kurskatalog

Kurs  
Kurs

A Model of Human Occupation - Seminariedag

Online
Sveriges Arbetsterapeuter hade en seminariedag om MOHOs utveckling, användning och framtid i en svensk kontext. Se tre filmer från dagen
KursProfessionskurs

ADL-Taxonomin® för personer med psykisk funktionsnedsättning

Nästa tillfälle startar: 28 november, 2018

ADL-Taxonomin® är ett bedömningsinstrument och en systematik för beskrivning av en persons förmåga till vardagliga aktiviteter. Aktivitetsförmågan kan beskrivas på aktivitets- eller delaktivitetsnivå. Instrumentet är användbart i olika miljöer med alla personer som har nedsatt aktivitetsförmåga.

KursProfessionskurs

AHA - Assisting Hand Assessment

AHA är ett test som bedömer och beskriver hur effektivt barn/ungdomar med unilateral CP eller plexusskada använder sin påverkade arm/hand i tvåhandsaktiviteter. Testet kan användas med barn i åldrarna 18 månader till 18 år

KursProfessionskurs

AMPS

Sveriges Arbetsterapeuter ger inte kurser i AMPS utan vi hänvisar till Trestjärnan.

KursProfessionskurs

Arbetsterapi för barn med fokus på SPM och sensorisk bearbetning.

Kursen vänder sig till arbetsterapeuter, psykologer, specialpedagoger med flera som arbetar med barn som har svårigheter med att hantera sensorisk information.

Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

KursProfessionskurs

CO-OP - The Cognitive Orientation to Occupational Performance Approach

CO-OP är en klientcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP ger personen förutsättningar att genom problemlösnings- och kognitiva strategier klara att processa en aktivitet från start till mål.

KursProfessionskurs

COPM Canadian Occupational Performance Measure

COPM är ett individualiserat instrument som är utformat i syfte att upptäcka förändringar i en klients självrapporterade aktivitetsutförande över tid. COPM är tänkt att användas vid början av en kontakt för att sätta mål och upprepas efter en lämplig tid för att fastställa förändring och resultat.

KursProfessionskurs

Digital kompetens och arbetsterapi - Temadag

Online
En kostnadsfri onlinekurs för dig som vill veta mer om de möjligheter och hinder som den ökade digitaliseringen i samhället innebär och vad det innebär för arbetsterapeuten i sitt arbete.
KursProfessionskurs

DOA - Dialog om arbetsförmåga

Dialog om arbetsförmåga (DOA) är en kurs för dig som arbetar med arbetsrehabilitering eller andra former av arbetslivsinriktade insatser.  DOA är ett stöd för klient och arbetsterapeut i utredning av klientens arbetsförmåga och i fortsatta arbetslivsinriktade insatser.

KursProfessionskurs

Ergonomi Praktisk tillämpning av ergonomi för arbetsterapeuter

Under praktisk aktivitet lära sig se, känna och förstå olika ergonomiska aspekter i den egna kroppen för att kunna förmedla till andra.

KursProfessionskurs

Ett hållbart arbetsliv

Online
Workshop om arbetsmiljö
KursFacklig kurs

ETUQ - Everyday Technology Use Questionnaire

Nästa tillfälle startar: 13 november, 2018

Ett bedömningsinstrument för vardagens teknik i aktiviteter hem och samhälle. ETUQ fångar vilken vardagsteknik som är relevant för personen, vilken vardagsteknik som personen använder respektive inte använder och om det finns svårigheter med att använda tekniken.

KursProfessionskurs

Facklig fortsättningskurs i lön

Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2018

Det förutsätter att deltagaren har genomgått förbundets fackliga grundkurs för anmälan till Facklig fortsättningskurs i lön.

KursFacklig kurs

Facklig grundkurs. Ett Digitalt klassrum för Facklig grundkurs 30-31 okt.

Online
Onlineyta för facklig grundkurs
KursFacklig kurs

Ha Koll! – En gruppintervention för att hantera tid och organisera sina aktiviteter.

Nästa tillfälle startar: 22 oktober, 2018

Kursen riktar sig till arbetsterapeuter som arbetar med vuxna personer som har bristande tidshantering och organisationsförmåga.

KursProfessionskurs

KaTid. Kunskap om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering

Nästa tillfälle startar: 20 november, 2018

KaTid är ett material för kartläggning av tidsuppfattning för personer på en utvecklingsnivå motsvarande 5–17 år.

KursProfessionskurs

Konferens för privatanställda

Nästa tillfälle startar: 5 november, 2018

Kvällskurs för arbetsterapeuter inom privat sektor.

KursFacklig kurs

PRPP Perceive, Recall, Plan, Perform

PRPP är ett arbetsterapeutiskt bedömningsinstrument. Instrumentet inriktar sig på patientaktivitet och är ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning.

KursProfessionskurs

ReDO™ Familj

Nästa tillfälle startar: 16 november, 2018

ReDO™ Familj är en hälsofrämjande metod med ett familjeperspektiv. Metoden avser att belysa familjens aktivitetsmönster. Syftet är att stödja föräldrar i att revidera sina och familjens aktiviteter i vardagen.

KursProfessionskurs

ReDO™ Kommunikationsplattform för certifierade arbetsterapeuter

Online
Kommunikationsplattform för arbetsterapeuter certifierade i ReDO™- metoden. Alla arbetsterapeuter som är certifierade i metoden kommer att får inbjudan med kod för att kunna ta del av plattformen. Inbjudan kommer att skickas under november månad.

ReDO™-metoden - Certifiering för tidigare Vardagsreviderare

Har du gått Vardagsrevidering och vill certifiera dig enligt ReDO™-metoden?

KursProfessionskurs

ReDO™-metoden, Stockholm

Nästa tillfälle startar: 14 november, 2018

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som certifierad användare av ReDO™-metoden.

KursProfessionskurs

ReDO™-metoden. Ett digitalt klassrum för uppdragsutbildning i Kalmar/Oskarshamn

Online
Ett digitalt klassrum för att kunna lämna in studieuppgifter inför certifiering i ReDO™-metoden.
KursProfessionskurs
Uppdragsutbildning

Specialistutbildningen

Sveriges arbetsterapeuter anordnar kursen "Yrkesrollen som specialist"

Tree Theme Method® (TTM)

TTM bygger på teorier om aktivitetens betydelse för hälsa, skapande aktivitet och livsberättelse i ett aktivitetsperspektiv. Metoden innebär i korthet att klienten använder skapande aktivitet och livsberättelse som utgångspunkt för att kunna vara aktiv och utveckla olika strategier för framtiden.

KursProfessionskurs

Underlätta vardagen med teknikstöd

Online
En gratis online utbildning som ger dig kunskap om hur teknik kan underlätta vardagen för personer med nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga. Du blir tryggare vid bedömning, förskrivning och rekommendation av olika typer av teknik.

Önskemål om kurs

Finns det behov av en kurs inom ditt område? Tipsa oss om vad.

KursProfessionskurs