ReDO™ Familj

Om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 och kursverksamheten. Skulle den kurs du är anmäld till beröras av till exempel datumflytt, kommer du att bli kontaktad personligen.

Om ReDO™- Familj 

Interventionsprogrammet ReDO™- Familj syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov. Målsättningen är att stödja familjerna att återta eller utveckla ett mer hållbart och hälsobringande aktivitetsmönster.

Kursupplägg

Kursen är under bearbetning. Den kommer att bli två dagar i klassrum plus ytterligare en dag online för certifiering. Mer information om kursupplägg och innehåll kommer.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter.

Om metoden

ReDO™ Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen. Programmet är en version av ReDO™-metoden (Erlandsson, 2013). ReDO™ Familj innebär undervisning och stöd i vardagsförändring för familjer med barn med särskilda behov. Syftet är att med ett familjeperspektiv fokusera på vardagens hela aktivitetsrepertoar och dess betydelse för hälsa och välbefinnande. Målsättningen är att stödja föräldrarna/vårdnadshavarna i att revidera sina och familjens aktivitetsmönster, dess struktur och innehåll för att uppnå en varaktig förändring mot ett mer hälsosamt vardagsmönster.

ReDO™-programmet utgår från ett resonemang kring att vardagens aktiviteter kan vara mer eller mindre hälsofrämjande (Erlandsson, 2013). Hypotesen i ReDO™ Familj är att i familjer med barn som har särskilda behov kan obalans i vardagliga aktivitetsrepertoarer upplevas och att det i dessa repertoarer dessutom ingår aktiviteter som bidrar till en ökad risk för ohälsa och sjukdom.

Föräldrar som upplever att de spenderar för lite tid med sina barn på grund tidsbrist har visats vara i risk för upplevd stress och ohälsa (Håkansson, Axmon & Eek, 2015). Målsättningen med ReDO™ Familj är att stödja familjerna att återta eller utveckla en mer hälsobringande balans i vardagens aktiviteter.

Målgrupp för interventionen är föräldrar som har barn med särskilda behov. Familjeperspektivet i denna intervention innebär att vi riktar oss till föräldrar med barn i åldern cirka 0-12 år.

Innehåll

Kursen innehåller en detaljerad introduktion till interventionsprogrammet ReDO™ Familj, grundat i familjecentrerad och aktivitetsbaserad arbetsterapi. Aktivitetsdagbok för kartläggning av aktivitetsmönster tillämpas i syfte att möjliggöra en hälsobringande förändring i vardagen.

Förberedelse

Inför kursstart kommer du att få tillgång till ett digitalt klassrum med visst inläsningsmaterial innan kursen i form av artiklar.
Kursen förutsätter att du tidigare har läst ValMO-modellen: ett redskap för aktivitetsbaserad arbetsterapi (Erlandsson, L-K., & Persson, D. (2014). Lund: Studentlitteratur). Uppdatera dig gärna om det var länge sedan du gick ReDO™-kursen.

Uppföljning

Efter kursen kommer du att få tillgång till en kommunikationsplattform särskilt för certifierade ReDO™ Familj-användare. Där finns alltid det senast uppdaterade materialet, miniseminarier, bilagor etc.

Kursledare

Kristina Orban, leg. arbetsterapeut, dr. med. vet., universitetsadjunkt
Susanne Bohs, leg. arbetsterapeut

Antal deltagare

Max 30

Datum/Tid

Kursen är under planering, så fort i har ett datum klart kommer det att läggas upp här. Skriv gärna upp dig på intresselistan nedan så får du ett mail med mer information och datum när det finns.

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Kostnad

Kursavgiften är ännu inte satt.


Kurstillfällen

Titel: Information om nästa kursdatum
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01