Tree Theme Method® (TTM)

Metoden Tree Theme Method® (TTM)

TTM är en evidensbaserad behandlingsmetod där individen använder sin kreativitet för att utveckla nya strategier för att kunna vara aktiv och delaktig i vardagen. Vid sammanlagt fem tillfällen målar personen träd som representerar olika livsperioder och som används som utgångspunkt för dialog med arbetsterapeuten. TTM är en personcentrerad metod som bygger på teorier om aktivitetsvetenskap, skapande aktiviteter och livsberättelse. Avsikten med TTM är att personen med stöd av arbetsterapeuten formulerar nya mål/strategier/förändringar för framtiden.

Målgrupp 

Leg. arbetsterapeuter.
Forskning om TTM har hittills varit på personer med psykisk ohälsa/psykisk sjukdom. Men även arbetsterapeuter som arbetar med andra målgrupper har erfarit att TTM är användbar när patienter behöver förändra i sin vardag för att utveckla nya aktivitetsstrategier och uppnå bättre aktivitetsbalans. Idag används TTM inom bland annat primärvård, psykosvård, grön rehabilitering och smärtrehabilitering.

Det finns flera studier där forskning om TTM har publicerats. Det har varit mycket få avhopp i såväl behandling som deltagande i forskningen. Patienter har också oftast varit nöjda med metoden, som gett dem stöd att förändra i vardagen.

Kursinnehåll

Varje kursdag innehåller teori och praktiska moment, som följs upp i reflekterande diskussioner i mindre grupper. Teorin omfattar föreläsningar i dialog med kursdeltagarna kring hälsa och aktivitet, aktivitetsbalans, skapande aktiviteter, livsberättelse och arbetsterapeutiskt förhållningssätt.
De praktiska momenten innebär att kursdeltagaren målar egna träd som representerar kursdeltagarens aktivitetsbalans under olika livsperioder. Här tränar också kursdeltagarna på arbetsterapeutiskt förhållningssätt i relation till metoden TTM.

Inför första kurstillfället och mellan kurstillfällena prövar kursdeltagaren de olika momenten som ingått i kursen. Detta ska ske på arbetet eller med en partner, vän, kollega. Här ingår även viss inläsning av litteratur och inlämningsuppgifter.

Tidigare kursutvärderingar har varit övervägande mycket positiva där kursdeltagare upplevt sig stärkta i rollen som arbetsterapeut och att de fått redskap för att använda en metod som är konkret och användbar i det dagliga arbetet. När de använt metoden på en patient de redan träffat och inom ramen för kursen använt metoden på patienten, har erfarenheten varit att man fått ny kunskap om patienten, som kunnat leda till förändring i den personens vardag.

Syfte

Målet med kursen är att du ska kunna utöva metoden i din verksamhet.

Kursupplägg

Kursen är på totalt sex dagar med eget arbete innan och mellan kurstillfällena. Du får tillgång till ett digitalt klassrum, där allt material finns (filmer och dokument) och där du får möjlighet till erfarenhetsutbyte med dem som går kursen. I kursen ingår det fem inlämningsuppgifter. Kursen är helt på distans och kursdagarna kommer att sändas via Microsoft Teams.

För att erhålla kursintyg krävs att man tillämpar metoden på minst en person och återkopplar till kursledaren enligt instruktion. 

Det är obligatorisk närvaro vid alla moment av kursen.

25 januari-9 februari - Inläsning av material, (motsvarar en kursdag, görs i egen takt under inläsningsperioden).
10-11 februari - Kursdag 1-2, tema aktivitet (dag 1) och skapande aktiviteter (dag 2)
5-6 maj - Kursdag 3-4, tema livsberättelse och arbetsterapeutiskt förhållningssätt (dag 3) och förändring i vardagen (dag 4)
28 september - Certifieringswebbinarium

Förberedelse

Inför varje kurstillfälle ska deltagaren redovisa en inlämningsuppgift och ta del av material i det digitala klassrummet.

Du behöver ha tillgång till papper, vattenfärger, penslar och kritor. 
Förslag på papper är ”Växtpapper 400 x 480 mm, 140 g. Artikelnummer: 265 00 71 hos Staples”.
Detaljerade instruktioner kommer inför kursstart.

Kurslitteratur

Boken Aktivitet & relation, Studentlitteratur 2020, ingår i kursen
Tillfredsställelse med aktiviteter i dagliga livet (SDO)- ett intervjubaserat screeninginstrument, Mona Eklund, 2021, Sveriges Arbetsterapeuter.

Varje deltagare ser till att ha konstnärsmaterial enligt ovan.

Kursledare

Birgitta Gunnarsson, docent, specialist i arbetsterapi, leg. arbetsterapeut.

Antal deltagare

Minst 8, max 12.

Datum

Kursdagar via Teams 10-11 februari, 5-6 maj och 28 september, 2021.

Plats 

Kursen hålls på distans, via Teams.

Kostnad

Medlemspris: 9 300 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 18 600 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Antagning/Avbokning

Sista anmälningsdag är den 25 januari, 2021.

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. 

Bli medlem direkt så att du kan utnyttja medlemspriset. 

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller väljer ni att inte använda det, lämna rutan tom i anmälningsformuläret.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut..


Tillfällen


Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2021-12-01