Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

Kursinnehåll

Vilka författningar styr intygsskrivning?

 • Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om vårdgivarens skyldigheter
 • Patientsäkerhetslagens bestämmelser om legitimerades skyldigheter
 • Patientdatalagen om dokumentation och journalföring
 • Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2018:54 om kraven på intygets innehåll
 • Lag om Bostadsanpassningsbidrag SFS 2018:222

Att utfärda intyg och rollfördelning

 • Utfärda intyg på begäran från individen 
 • Intygsskrivarens roll gentemot den enskilde och handläggaren
 • Vem äger intyget?
 • Vem bedömer intygets styrka?
 • Intyget som juridisk handling
 • Handläggarens skyldighet att hjälpa den enskilde Förvaltningslagen

Att utforma ett intyg

 • Arbetsterapeutens yrkesansvar
 • Objektiv utredning, personlig undersökning, aktuell miljö 
 • Vad ska arbetsterapeuten bedöma, intyga?
 • Vem företräder arbetsterapeuten?
 • Exempel på intyg och innehåll
 • Gruppdiskussion om intygens innehåll

Patientens möjlighet att påverka intygets innehåll

 • Kravet att individen ska styrka sitt behov, sökta åtgärder
 • Arbetsterapeutens skyldighet att hjälpa, bistå den enskilde
 • Individens möjlighet att bifoga flera intyg till sin ansökan
 • Intygets entydighet, intygsgivarens ställningstagande eller individens önskemål

Konsekvensen av undermåliga intyg

 • För intygsskrivaren
 • För individen
 • Krav från handläggaren, att intyget kompletteras 
 • Vad händer om det finns motstridiga intyg i ett ärende?

Kursupplägg

Att skriva intyg är en lärarledd distanskurs som innehåller två obligatoriska moment: inläsning och kursdag.

 • Inläsningen innebär att du bekantar dig med boken Juridik för legitimerade arbetsterapeuter. Boken skickas med vanlig post tre veckor innan kursdagen (var noga med att skriva rätt adress i anmälningsformuläret). 
 • Du förväntas presentera dig och skriva dina förväntningar på kursen i det digitala klassrummet, som du får tillgång till tre veckor innan kursdagen.
 • Kursdagen hålls via Teams, mer information om detta samt program finns i det digitala klassrummet.

Målgrupp 

Leg.arbetsterapeuter

Kursledare  

Christina Bregell leg. arbetsterapeut, fil.mag.

Kurslitteratur

Följande kurslitteratur ingår i kurspriset:

Dina Jacobson. (2019), Juridik för legitimerade arbetsterapeuter: Sveriges Arbetsterapeuter.
Etisk kod för arbetsterapeuter: Sveriges Arbetsterapeuter.

Antal deltagare  

Max 20 deltagare.

Datum/tid/plats

Kursdag: 20 november kl. 8:30-16, 2023, distans via Teams.
 
Tillgång till det digitala klassrummet från och med 6 november.

Kostnad 

Medlemspris: 2 290 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 4 580 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Bli medlem

Bli medlem direkt så du kan nyttja medlemspriset och prioriteras vid antagning.

Antagning/Avbokning

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler. 

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.