Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

Målgrupp 

Leg.arbetsterapeuter

Syfte 

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

Kursinnehåll

Vilka författningar styr intygsskrivning?

 • Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om vårdgivarens skyldigheter
 • Patientsäkerhetslagens bestämmelser om legitimerades skyldigheter
 • Patientdatalagen om dokumentation och journalföring
 • Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2018:54 om kraven på intygets innehåll
 • Lag om Bostadsanpassningsbidrag SFS 2018:222

Att utfärda intyg och rollfördelning

 • Utfärda intyg på begäran från individen 
 • Intygsskrivarens roll gentemot den enskilde och handläggaren
 • Vem äger intyget?
 • Vem bedömer intygets styrka?
 • Intyget som juridisk handling
 • Handläggarens skyldighet att hjälpa den enskilde Förvaltningslagen

Att utforma ett intyg

 • Arbetsterapeutens yrkesansvar
 • Objektiv utredning, personlig undersökning, aktuell miljö 
 • Vad ska arbetsterapeuten bedöma, intyga?
 • Vem företräder arbetsterapeuten?
 • Exempel på intyg och innehåll
 • Gruppdiskussion om intygens innehåll

Patientens möjlighet att påverka intygets innehåll

 • Kravet att individen ska styrka sitt behov, sökta åtgärder
 • Arbetsterapeutens skyldighet att hjälpa, bistå den enskilde
 • Individens möjlighet att bifoga flera intyg till sin ansökan
 • Intygets entydighet, intygsgivarens ställningstagande eller individens önskemål

Konsekvensen av undermåliga intyg

 • För intygsskrivaren
 • För individen
 • Krav från handläggaren, att intyget kompletteras 
 • Vad händer om det finns motstridiga intyg i ett ärende?

Kursledare  

Christina Bregell leg. arbetsterapeut, fil.mag.

Kurslitteratur 

Juridik för legitimerade arbetsterapeuter, Etisk kod för arbetsterapeuter

Antal deltagare  

Max 20 deltagare.

Datum/tid

1 april, 2022, 08.30-15.30.

Kursen hålls som en distanskurs via Teams.

Kostnad 

Medlemspris: 2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.
Icke medlem: 4 400 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur.

Medlemmar i Norsk Ergoterapeutforbund, Ergoterapeut foreningen och Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry går för medlemspris. Ange medlemsnummer i rutan för personnummer. En avgift om 300 kronor tas ut för extra administration. Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Avbokning/Antagning

Sista anmälningsdag är den 4 november, 2021.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Bli medlem.  

GLN-nummer

GLN-nummer är ingenting Sveriges Arbetsterapeuter kräver utan är ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation.

Använder din arbetsplats sig inte av GLN-nummer, eller du betalar privat, lämna rutan i anmälningsformuläret tom.

Övrigt

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

 

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

 


Tillfällen


Titel: Att skriva intyg
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-01 08:30
2022-04-01 15:30
Plats: Distans
Ansvarig: Elin Westerberg
Sista anmälningsdag: 2022-03-11