Specialist i arbetsterapi: Professionskursen (modul 3)

Den första Professionskursen ges hösten 2024.
Andra och sista delen av specialistutbildningen består av den obligatoriska Professionskursen (modul 3) som genomförs i Sveriges Arbetsterapeuters regi. Professionskursen omfattar 10 veckors heltidsstudier och ges på halvfart. Kursen syftar till att fördjupa kompetensen inom valt specialistområde.

Målgrupp

Legitimerade arbetsterapeuter med mål att bli specialister i arbetsterapi.

Förkunskapskrav

Leg. arbetsterapeut (svensk legitimation)
Introduktionskursen (modul 1)
Magister- masterexamen (modul 2)
Minst fem års arbetsterapeutisk yrkeserfarenhet (om minst halvtid) under de senaste tio åren, varav minst två år inom det område som specialiseringen avser.

Bilagor till ansökan:

 • Kopia på svenskt legitimationsbevis från arbetsterapeutprogrammet utfärdat av Socialstyrelsen.
 • Examensbevis magister/master
 • Intyg från arbetsgivare där det framgår minst fem års arbetsterapeutisk yrkeserfarenhet (om minst halvtid) under de senaste tio åren, varav minst två år inom det område som specialiseringen avser.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse till att redogöra för specialistrollens innebörd och innehåll, visa kunskap och förståelse inom arbetsterapi, inbegripet såväl överblick över arbetsterapi som fördjupade och aktuella kunskaper inom valt specialistområde samt till att ge färdighet och förmåga att värdera, syntetisera och tillämpa teori och evidens inom valt specialistområde, kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsterapeutiska insatser inom specialistområdet, och proaktivt leda utveckling inom specialistområdet, samt vägleda och inspirera kollegor till förbättringsarbete och utveckling av arbetsterapi inom specialistområdet, och muntligt och skriftligt, klart förmedla och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.

Kursen syfter också till att ge värderingsförmåga och förhållningssätt till att formulera behov av kompetensutveckling och engagera sig i professionella lärande nätverk för att kontinuerligt utveckla egen specialistkompetens inom arbetsterapi och valt specialistområde värdera relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, och reflektera över etiska frågeställningar som uppkommer i arbetet som specialist och i specialistrollen samt tillämpa sina kunskaper utifrån ett professionellt förhållningssätt i enlighet med Sveriges Arbetsterapeuters Etiska kod för arbetsterapeuter.

Kursinnehåll

Professionskursen (modul 3) är den andra och sista kursen av två som ges i Sveriges Arbetsterapeuters regi inför att bli specialist i arbetsterpi.  

Kursen ges med distansmetodik och är webbaserad. För studierna krävs datorvana och tillgång till Internetanslutning samt headset och webbkamera. Kursen har sin pedagogiska grund i ett arbetssätt som kännetecknas av att varje student ska inspireras till engagemang samt självständigt och aktivt lärande som utmanar dennes förmågor. Studenten ska aktivt söka kunskap och lösa problem genom ett undersökande och kritiskt reflekterande arbetssätt.

Kursens samtliga moment är obligatoriska och motsvarar cirka 10 veckors heltidsstudier och ges på halvfart.

 • Etik
 • Evidens
 • Förbättringskunskap
 • Individuell studieplan
 • Konsultation och handledning
 • Presentationsteknik
 • Projektledning
 • Professionella lärande nätverk 
 • Utvärdering och uppföljning 

Kurslitteratur 

Kursmaterialet finns samlat i kursens digitala klassrum. Materialet ingår i kurspriset. 

Kursledare             

Kursen ges i Sveriges Arbetsterapeuters regi under ledning av Specialistrådet.

Antal deltagare        

Minst 8, max 24 deltagare.

Datum/tid                  

Datum för kurstillfällen modul 3 - start i september 2024

4 sep, em: Seminarium specialistensroll/möta aktuella samhällsutmaningar
19 sep, em: Seminarium evidens
4 okt, fm: Seminarium förbättringsarbete
22 okt, em: Workshop utvärdering och uppföljning
4 nov, fm: Workshop specialistrollen
27 nov, fm: Seminarium etiska frågeställningar
16 jan, Workshop PLN

Plats

Digitalt, online via Microsoft Teams

Kostnad                    

Professionskursen (modul 3)  (Motsvarar 10 v heltidsstudier)                         
medlem: 12 000 kronor exklusive moms, ordinarie medlemskap i 12 månader krävs för medlemspris
icke medlem: 15 000 kronor exklusive moms 

Läs mer om kurskostnad här

Kursen faktureras innan kursstart.
Medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter prioriteras vid antagningen.

Anmälan

Anmälan är stängd. Kursstart planeras till hösten 2024.

Antagning/Avbokning 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens. Ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Klicka här för att läsa mer om antagning och avbokningsregler.

Kontakta oss gärna vid frågor, specialist@arbetsterapeuterna.se 

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en ansökan till kursen. Separat bekräftelsemail med antagningsbesked skickas ut när sista ansökningsdag har passerat och antagningsprocessen är avslutad.