ETUQ - Everyday Technology Use Questionnaire

Ett bedömningsinstrument för vardagens teknik i aktiviteter hem och samhälle. ETUQ fångar vilken vardagsteknik som är relevant för personen, vilken vardagsteknik som personen använder respektive inte använder och om det finns svårigheter med att använda tekniken.

Målgrupp

Leg. arbetsterapeuter

Innehåll

Kursen ger dig kunskap och färdigheter som användare av ETUQ. Kursdagen innehåller både teori och praktik. Syftet är att du efter avslutad kurs (kursdag och praktisk träning) ska kunna avgöra när ETUQ är lämpligt att använda samt ha erövrat de kunskaper och färdigheter som behövs för att genomföra ETUQ-intervjuer.

Vardagsteknik och användning av denna spelar en allt större roll för både delaktighet och utförande av aktiviteter såväl inom som utanför hemmet. Frågeformuläret ”Everyday Technology Use Questionnaire”, ETUQ, har utvecklats för att undersöka personers och gruppers uppfattning om sin förmåga/sina svårigheter att använda olika vardagstekniska föremål och tjänster samt relevansen av dessa. ETUQ används i en strukturerad intervju, där den som intervjuar fyller i svaren genom att markera ett svarsalternativ för varje fråga, baserat på respondentens svar. Intervjun fokuserar på vardagstekniska föremål och tjänster som exempelvis fjärrkontroller, hushållselektronik, mobiltelefoner, surfplattor och biljettautomater.

Frågeformuläret ETUQ utvecklades först för att rikta sig till äldre personer, men erfarenheter från forskning och klinisk användning visar att det kan användas för vuxna generellt. ETUQ har använts i forskning med äldre personer med och utan kognitiv svikt. Det har också använts i forskning med vuxna med utvecklingsstörning, personer med förvärvade hjärnskador och personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Det har översatts till ett flertal språk och används i flera internationella samarbetsprojekt.

Kursen syftar till att ge dig som användare nödvändiga kunskaper för att använda ETUQ men inte för att utbilda andra i att använda ETUQ.

Kursens omfattning

Kursen är en heldag i klassrum plus en certifieringsuppgift som tar max en halv dag och redovisas digitalt.

Kursledare

Louise Nygård, professor i arbetsterapi och Lena Rosenberg, Med Dr och lektor/forskare vid Karolinska Institutet.

Certifiering

För att bli certifierad ETUQ-användare ska du, efter kursens slut, göra tre intervjuer med ETUQ som du redovisar för kursledarna skriftligt (fullständig instruktion fås under kursen). Detta för att säkerställa att du har förstått hur du ska använda instrumentet på rätt sätt.

Antal deltagare

Max 20.

Kostnad

2 200 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika. Icke medlem i Sveriges Arbetsterapeuter betalar dubbel avgift.

Avbokning/Antagning

Sista anmälnigsdag är den 18 april. 2019.

Besked om antagning kommer att dröja tills början på 2019.

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar. Som medlem räknas den som vid anmälningstillfället är registrerad medlem. Vänligen observera att det kan ta en vecka innan din medlemsansökan går igenom.

Bli medlem..

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Datum/Tid

9 maj, 2019. 09.00-17.00 med kaffe från klockan 08.30

Plats

Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13, Nacka, Stockholm

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.


  Läs mer