Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

Allmänt om kursverksamheten och Covid-19

På vår webb finns alltid den senaste informationen om Covid-19 

Vår ambition är att genomföra de kurser som är planerade hösten 2020. Beroende på de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger kommer vi att anpassa kurserna vart eftersom. Till exempel kan det bli aktuellt med distansutbildning istället för kurs i fysiskt klassrum. Alla förändringar kommer att meddelas dig som är anmäld i så god tid som möjligt. 
För att underlätta avbokning/ändringar/anpassningar till rekommendationer, ändrar vi vårt faktureringsförfarande och kommer att skicka faktura först efter kurstillfället.
Våra avbokningsregler gäller. 

Målgrupp 

Leg.arbetsterapeuter

Syfte 

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

Kursinnehåll

Vilka författningar styr intygsskrivning?
 • Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om vårdgivarens skyldigheter
 • Patientsäkerhetslagens bestämmelser om legitimerades skyldigheter
 • Patientdatalagen om dokumentation och journalföring
 • Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2018:54 om kraven på intygets innehåll
 • Lag om Bostadsanpassningsbidrag SFS 2018:222
Att utfärda intyg och rollfördelning
 • Utfärda intyg på begäran från individen 
 • Intygsskrivarens roll gentemot den enskilde och handläggaren
 • Vem äger intyget?
 • Vem bedömer intygets styrka?
 • Intyget som juridisk handling
 • Handläggarens skyldighet att hjälpa den enskilde Förvaltningslagen
Att utforma ett intyg
 • Arbetsterapeutens yrkesansvar
 • Objektiv utredning, personlig undersökning, aktuell miljö 
 • Vad ska arbetsterapeuten bedöma, intyga?
 • Vem företräder arbetsterapeuten?
 • Exempel på intyg och innehåll
 • Gruppdiskussion om intygens innehåll
Patientens möjlighet att påverka intygets innehåll
 • Kravet att individen ska styrka sitt behov, sökta åtgärder
 • Arbetsterapeutens skyldighet att hjälpa, bistå den enskilde
 • Individens möjlighet att bifoga flera intyg till sin ansökan
 • Intygets entydighet, intygsgivarens ställningstagande eller individens önskemål
Konsekvensen av undermåliga intyg
 • För intygsskrivaren
 • För individen
 • Krav från handläggaren, att intyget kompletteras 
 • Vad händer om det finns motstridiga intyg i ett ärende?

Kursledare  

Christina Bregell leg. arbetsterapeut, fil.mag.

Kurslitteratur 

Juridik för legitimerade arbetsterapeuter, Etisk kod för arbetsterapeuter

Antal deltagare  

Minst 20, max 30 deltagare.

Datum/tid

2 november, 2020, 09.30-16.00.

För att möta upp eventuella restriktioner kring fysiska möten i höst arbetar vi med att försöka ta fram digitala alternativ till klassrumskurserna. 
Det är svårt att redan nu sia om hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hösten ser ut, men vi kommer att ta slutgiltigt beslut i vilken form kursen kommer att hållas i början på september.
Om kursen hålls som distanskurs och du hellre deltar på vanligt vis kommer du att erbjudas möjlighet att skjuta fram din anmälan till nästa kurstillfälle. 

Kostnad 

Medlemspris: 1 900 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 3 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Avbokning/Antagning

Sista anmälningsdag är den 11 oktober, 2020. 

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar.
Bli medlem.  

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

GLN-nummer

Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Har du inget GLN-nummer eller väljer ni att inte använda det, lämna rutan tom i anmälningsformuläret.

Vänligen notera att detta inte är ett krav från Sveriges Arbetsterapeuter utan ett lagkrav. Avropa.se länkar hit för mer information. 

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut.

 


Kurstillfällen

Titel: Att skriva intyg
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-02 09:30
2020-11-02 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2020-10-11

Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01