Att skriva intyg. Med fokus på intyg för bostadsanpassningar

Målgrupp 

Leg.arbetsterapeuter

Syfte 

Att skriva intyg är en viktig skyldighet för legitimerade arbetsterapeuter. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring de faktorer som styr intygsskrivning och hur intyg bör utformas. 

Kursinnehåll

Vilka författningar styr intygsskrivning?
 • Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om vårdgivarens skyldigheter
 • Patientsäkerhetslagens bestämmelser om legitimerades skyldigheter
 • Patientdatalagen om dokumentation och journalföring
 • Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:29 om kraven på intygets innehåll
 • Lag om Bostadsanpassningsbidrag SFS 2018:222
Att utfärda intyg och rollfördelning
 • Utfärda intyg på begäran från individen 
 • Intygsskrivarens roll gentemot den enskilde och handläggaren
 • Vem äger intyget?
 • Vem bedömer intygets styrka?
 • Intyget som juridisk handling
 • Handläggarens skyldighet att hjälpa den enskilde Förvaltningslagen
Att utforma ett intyg
 • Arbetsterapeutens yrkesansvar
 • Objektiv utredning, personlig undersökning, aktuell miljö 
 • Vad ska arbetsterapeuten bedöma, intyga?
 • Vem företräder arbetsterapeuten?
 • Exempel på intyg och innehåll
 • Gruppdiskussion om intygens innehåll
Patientens möjlighet att påverka intygets innehåll
 • Kravet att individen ska styrka sitt behov, sökta åtgärder
 • Arbetsterapeutens skyldighet att hjälpa, bistå den enskilde
 • Individens möjlighet att bifoga flera intyg till sin ansökan
 • Intygets entydighet, intygsgivarens ställningstagande eller individens önskemål
Konsekvensen av undermåliga intyg
 • För intygsskrivaren
 • För individen
 • Krav från handläggaren, att intyget kompletteras 
 • Vad händer om det finns motstridiga intyg i ett ärende?

Kursledare  

Christina Bregell leg. arbetsterapeut, fil.mag.

Kurslitteratur 

Juridik för legitimerade arbetsterapeuter, Etisk kod för arbetsterapeuter

Antal deltagare  

Minst 20, max 30 deltagare.

Datum/tid

2 november, 2020, 09.30-16.00.

Kostnad 

Medlemspris: 1 900 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.
Icke medlem: 3 800 kronor exklusive moms, inklusive kurslitteratur, lunch och fika.

Avbokning/Antagning

Sista anmälningsdag är den 11 oktober, 2020. 

Se Sveriges Arbetsterapeuters regler för antagning vad gäller medlemmar/icke medlemmar i förbundet samt avbokningsregler.

Medlemmar prioriteras alltid framför icke medlemmar.
Bli medlem.  

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

Läs det här innan du anmäler dig

Från och med den 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan.

Var noggrann med att fylla i din anmälan rätt, inklusive fakturaadress och eventuell fakturareferens, ofullständiga anmälningar kommer inte att behandlas.

Vänligen observera att formuläret nedan endast är en anmälan till kursen. Antagning sker så fort deltagarantalet nått upp till minimiantal och senast tre veckor innan kursstart. Separata bekräftelsemail skickas ut. Då får du också reda på om du hamnat på reservlista.

Kontakta oss gärna vid frågor, kurser@arbetsterapeuterna.se

 


Kurstillfällen

Titel: Att skriva intyg
Startdatum:
Slutdatum:
2020-11-02 09:30
2020-11-02 16:00
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
Kursansvarig: Elin Westerberg
Lediga platser: 30
Sista anmälningsdag: 2020-10-11

Titel: Information om nästa kursdatum, tack!
Plats: Sveriges Arbetsterapeuters kansli Planiavägen 13, Nacka
Kursansvarig: Elin Wiberg
Sista anmälningsdag: 2025-01-01